K.L.F. S.r.l.

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli